โรคที่รักษาได้

การนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษาทางคลินิค cord blood

สเต็มเซลล์เป็นการรักษาที่ล้ำสมัย และ ก้าวหน้าอย่างมาก ในทางการแพทย์. กล่าวได้ว่า สเต็มเซลล์เป็น “ Master Cells” โดย สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่างๆได้มากมาย เช่น โรคหัวใจ ความเสื่อมของกล้ามเนื้อ พากิงสัน โรคเบาหวาน อัลไซน์เมอร์ ประดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ และ โรคอื่นๆอีกมากมาย

มีหลักฐานยืนยันทางคลินิคแล้วว่าสเต็มเซลล์ถูกนำมาใช้รักษาอย่างได้ผลในโรคมะเร็ง โรคเลือด โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซีมและระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ดังนี้:

กลุ่มโรคมะเร็ง

Acute Lymphoblastic Leukemia
Acute Myelogenous Leukemia
Burkitt’s Lymphoma
Chronic Lymphocytic Leukemia
Chronic Myelogenous Leukemia
Hodgkin’s Disease (Lymphoma)
Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia
Juvenile Myelo-Monocytic Leukemia
Lymphoma (type not specified)
Multiple Myeloma
Neuroblastoma
Non-Hodgkin’s Lymphoma

กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม

Adrenoleukodystrophy
Alpha-Mannosidosis (a-Mannosidosis)
Amegakaryocytic Thrombocytopenia
Aspartylglucosaminuria
Congenital Erythropoietic Porphyria
Dyskeratosis Congenita
Fucosidosis
Gangliosidosis
Gaucher Disease
Hurler Disease
Hurler-Scheie Disease
I-cell Disease
Infantile Ceroid Lipofucoscinosis
Krabbe Disease
Lesch-Nyhan Syndrome
Maroteaux-Lamy Syndrome
Morquio Syndrome
Sanfilippo Disease
Sanhoff Diease
Sialidosis
Tay Sach Disease
Wolman Disease

กลุ่มโรคที่เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติ

Chediak-Higashi Syndrome
Chronic Granulomatous Disease
Congenital Neutropenia
Diamond-Blackfan Anemia
Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis
Fanconi Anemia
Glanzmann Thrombasthenia
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
Histiocytoses
Kostmann Syndrome
Langerhans Cell Histiocytosis
Lymphocyte Adhesion Disease
Lymphoproliferative Syndrome
Metachromatic Leukodystrophy
Myelodysplastic syndrome
Myelofibrosis
Neutrophil Diseases
Nezelof Syndrome
Osteopetrosis
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
Platelet Diseases
Severe Aplastic Anemia
Shwachman-Diamond Syndrome
Sickle Cell Disease
Sideroblastic Anemia
Thalassemia (b Thalassemia)
X-linked HyperIgM Syndrome
X-linked Lymphoproliferative Disease

กลุ่มโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ

DiGeorge Syndrome
Griscelli Syndrome
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
Omenn Syndrome
Reticular Dysgenesis
Severe Combined Immune Deficiency
(and related diseases)
Systemic Lupus Erythematosus
Wiskott-Aldrich Syndrome